Danh sách thủ tục hành chính

Lĩnh vực
STT
Tên thủ tục
Lĩnh vực
1
10. Thực hiện việc giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
2
1. Tiếp công dân
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
3
2. Xử lý Đơn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
4
3. Giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
5
4. Giải quyết khiếu nại lần hai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
6
5. Giải quyết tố cáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
7
6. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
8
7.Thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
9
8. Xác minh tài sản, thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
10
9. Tiếp nhận yêu cầu giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
11
cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
12
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
13
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
14
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
15
Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch
16
Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch
17
Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
18
Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch
19
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch
20
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa