Danh sách thủ tục hành chính

Lĩnh vực
STT
Tên thủ tục
Lĩnh vực
1
cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
2
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
3
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
5
Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch
6
Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch
7
Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
8
Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch
9
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch
10
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
11
Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch
12
Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch
13
Cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
14
Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
15
Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sư tầm di sản phi vật thể tại địa phương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
16
Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
17
Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
18
Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
19
Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Văn hóa
20
Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Lĩnh vực Du lịch